måndag, september 04, 2017


Protokoll för stämman 2017 ej justerad.1 (3) PROTOKOLL FÖR JAKTSTÄMMA HUKENS VVO 26/8 2017.

Protokoll fört vid ordinarie jaktstämma i HUKEN:s  VVO lördagen den 26 augusti  2017  KL 10.00 vid slaktboden.

§1. V.ordförande Börje Gustavsson hälsade de  närvarande välkomna och förklarade mötet
      öppnat.

§2. Ordförande för mötet  Börje Gustavsson, sekreterare Börje Gustavsson. Justerare  för dagens
       protokoll  Anders Fredriksson och Johan Fredriksson.

§3. Kallelse till stämman vid anslagstavlan slaktboden  och Huken:s blogg.
      Skett i laga ordning. Kallelsen godkändes av stämman.

§4. Röstlängden har inte justerats.

§5. Årsberättelsen upplästes och lades till handlingarna.

§6. Kassaraporten blev genomgången av mötet. Behållning  9566 :- kr.
       Revisionsberättelsen godkänndes.
      Styrelsen beviljades  ansvarsfrihet för det gångna året

§7. Överskott från föregående år övergår till nästa räkenskapsår.

§8. Beslutades att  HUKEN:s VVO:s kassa står till styrelsens förfogande.
      Kassören Björn 640820-6255 och ordförande Johan Fredriksson 690218-6276                                                                                              
      är firmatecknare för Hukens VVO.

§9. Regler för jaktutövning enligt § 4 i nya stadgarna, (1 jakträttsbevis för varje fullt 50 tal
      hektar).     Instruktioner för jaktledaren i § 5 stadgarna.
      Jakt på dom stora rovdjuren skall utföras under regler från naturvårdsverket.
      (Stora rovdjur, björn, järv, varg, lodjur.) 

§10. Grundjakträttsbevis för  jakt 300:- .

§11. Inga motioner har inkommit till styrelsen.

§12. För upplåtelse och överlåtelse av jakträtt inom viltvårdsområdet gäller § 4 i stadgarna.

§13. Inga  nya medlemmar.
                                                           
                                                           

2(3)

§14. Val av ordförande 2 år Johan Fredriksson.

§15. Val av V.ordf. och sekreterare 1 år Börje Gustavsson.
        Val av kassör 1 år  Björn Fredriksson
        Val av styrelseledamot 1 år Krister Davidsson  och   Per Ove Eklund.
        Val av suppleanter 1 år Jonas Olsson och Hans Olofsson.
        Val av firmatecknare: Björn Fredriksson och Johan Fredriksson.

§16. Val av revisorer 1 år, Anders Fredriksson och 2 år Erik Andreasson.
        Suppleant 1 år  Monica Einarsson.

§17. Till att utfärda jakträttsbevis valdes Björn Fredriksson.
        Beställning av jaktkort kan ske per telefon och SMS.  Tel.nr  070-3382031

§18. Delgivning av jaktstämma skall ske med annons Hukens blogg  och vid slaktboden,
        minst 14 dagar före stämman. (Hukensvvo.blogspot.com).

§19. Till valberedning för 1 år valdes Monica Einarsson, Henrik Holmkvist, Peter Davidsson.

§20. Ombud till kretsmötet/älgskötselsområde valdes Anders Fredriksson.
        Suppleant Krister Davidsson

§21. Småviltsjakten bör inte ske dom dagar älgjakten pågår.
        I övrigt enligt jakttabellen.

§22. Till ordinarie jaktledare valdes Anders Fredriksson, V.jaktledare Björn Fredriksson.
        Av stämman valda jaktledare gäller anvisningar i stadgar för HUKEN:s VVO  § 5.

§23. Älgjakten startar fredagen 20 oktober 2017. Samling slaktboden kl.07.00.
        Deltagare till älgjakten skall beställa jakträttsbevis senast den 8 oktober 2017.
        Skriftligt intyg av markägare som sänder ersättare.

§24. Bengt-Göran Einarsson inbjuds till årets älgjakt.
        Sekreterare Börje Gustavsson erhåller jakträtt för sitt arbete i Huken:s VVO.

§25. Försäkring obligatorisk för alla skyttar.

§26. Skjutprov uppvisas, inget kompetenskrav, Kontrollant styrelseledamot.

§27. Skjutning vid slaktboden den 9/9 - 2017. Kl.09.00. Kontrollant styrelseledamot.

§28. Arbetsdag  utgår för 2017
      


3(3)

§29. Markägare som ej själv deltager i älgjakten äger rätt att sätta en i sitt ställe. Lagfaren ägares
        barn och mågar, sonhustrur får söka jaktbevis som delägare. 300:-


§30. Justerat protokoll skall anslås på anslagstavlan vid slaktboden senast den 9/9 - 2017.


§31. Erik Andreasson får bruka slaktboden som lagringsplats under 2017-2018.  500 kr/år.

§32. Hukens VVO jaktstämma beslutade att. Rovdjursjakt, björn, varg, järv eller lo skall bedrivas
       som områdesjakt. Stämman beslutar om ett fritt antal kostnadsfria gästkort i samband med
       jakt på stora rovdjur. Villkoret för sådana gästkort  är att den som nyttjar det antingen
      deltager i en tillsammans med vårt viltvårdsområde samordnad jakt med angränsande jaktlag
      eller att jakten har påbörjats på eget jaktområde där han/hon har jakträtt. En förutsättning för
      det senare alternativet är att motsvarande beslut tagits av det viltvårdsområde där jägaren
      påbörjat jakten och att den som jagar anmäler till kontaktperson när han/hon passerar gränsen
      till viltvårdsområdet.
    (Gästkorten beställes med SMS till Björn Fredriksson. Tel 070-3382031. Kostnadsfritt.)


§33. Tilldelning älg, avskjutning för 2017. Inte klart från BÄSO.
         Stämman beslutade att ko med enkelkalv skall fredas under ordinarie jakt.

§34. Närvarande: Björn Fredriksson, Johan Fredriksson, Erik Andreasson, Monica Einarsson,
         Anders Fredriksson, Elis Blomqvist, Börje Gustavsson.
       

§35. Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet den 26 augusti 2017
……………………………………
Sekreterare Börje Gustavsson

…………………………………….                            …………………………………………….
Justerare  Anders Fredriksson                                                    Justerare  Johan Fredriksson