måndag, februari 18, 2019

Kalvjakt på älg 23 februari 2019Lördagen den 23 februari 2019 är det kalvjakt på älg.
Samling vid slakthuset kl 07.30

söndag, februari 03, 2019

Kalvjakt på älg 9 feb 2019.                    Lördagen den 9 februari 2019  kl.08.00 samling vid slakthuset.
                   Hundjakt på älgkalv. Om vädret inte ändrar detta.
                   Kontakta Anders eller Björn om ni har funderingar.

söndag, september 02, 2018

Protokoll från jaktstämman25 aug 2018.


1 (3) PROTOKOLL FÖR JAKTSTÄMMA HUKENS VVO 25/8 2018.

Protokoll fört vid ordinarie jaktstämma i HUKEN:s  VVO lördagen den 25 augusti  2018  KL 10.00 vid slaktboden.

§1. V.ordförande Börje Gustavsson hälsade de  närvarande välkomna och förklarade mötet
      öppnat.

§2. Ordförande för mötet  Börje Gustavsson, sekreterare Börje Gustavsson. Justerare  för dagens
       protokoll  Anders Fredriksson och Johan Fredriksson.

§3. Kallelse till stämman vid anslagstavlan slaktboden  och Huken:s blogg.
      Skett i laga ordning. Kallelsen godkändes av stämman.

§4. Röstlängden har inte justerats. Kommer att justeras under hösten när vi fått underlag.

§5. Årsberättelsen upplästes och lades till handlingarna.

§6. Kassaraporten blev genomgången av mötet. Behållning  9364 :- kr.
       Revisionsberättelsen godkänndes.
      Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året

§7. Överskott från föregående år övergår till nästa räkenskapsår.

§8. Beslutades att  HUKEN:s VVO:s kassa står till styrelsens förfogande.
      Kassören Björn 640820-6255 och ordförande Johan Fredriksson 690218-6276                                                                                              
      är firmatecknare för Hukens VVO.

§9. Regler för jaktutövning enligt § 4 i nya stadgarna, (1 jakträttsbevis för varje fullt 50 tal
      hektar).     Instruktioner för jaktledaren i § 5 stadgarna.
      Jakt på dom stora rovdjuren skall utföras under regler från naturvårdsverket.
      (Stora rovdjur, björn, järv, varg, lodjur.) 

§10. Grundjakträttsbevis för  jakt 300:- .

§11. Inga motioner har inkommit till styrelsen.

§12. För upplåtelse och överlåtelse av jakträtt inom viltvårdsområdet gäller § 4 i stadgarna.

§13. Ny medlem. Peter Balslev från Danmark arrende på stiftet mark.
                                                           
                                                           

2(3)

§14. Val av ordförande 1 år Johan Fredriksson.

§15. Val av V.ordf. och sekreterare 1 år Börje Gustavsson.
        Val av kassör 2 år  Björn Fredriksson
        Val av styrelseledamot 1 år Krister Davidsson  och   Per Ove Eklund.
        Val av suppleanter 1 år Jonas Olsson och Hans Olofsson.
        Val av firmatecknare: Björn Fredriksson och Johan Fredriksson.

§16. Val av revisorer 1 år, Anders Fredriksson och 2 år Erik Andreasson.
        Suppleant 1 år Monica Einarsson.

§17. Till att utfärda jakträttsbevis valdes Björn Fredriksson.
        Beställning av jaktkort kan ske per telefon och SMS.  Tel.nr  070-3382031

§18. Delgivning av jaktstämma skall ske med annons Hukens blogg  och vid slaktboden,
        minst 14 dagar före stämman. (Hukensvvo.blogspot.com).

§19. Till valberedning för 1 år valdes Monica Einarsson, Henrik Holmkvist, Peter Davidsson.

§20. Ombud till kretsmötet/älgskötselsområde valdes Anders Fredriksson.
        Suppleant Krister Davidsson

§21. Småviltsjakten bör inte ske dom dagar älgjakten pågår.
        I övrigt enligt jakttabellen.

§22. Till ordinarie jaktledare valdes Anders Fredriksson, V.jaktledare Björn Fredriksson.
        Av stämman valda jaktledare gäller anvisningar i stadgar för HUKEN:s VVO  § 5.

§23. Älgjakten startar fredagen 19 oktober 2018. Samling slaktboden kl.07.00.
        Deltagare till älgjakten skall beställa jakträttsbevis senast den 7 oktober 2018.
        Skriftligt intyg av markägare som sänder ersättare.

§24. Bengt-Göran Einarsson inbjuds till årets älgjakt.
        Sekreterare Börje Gustavsson erhåller jakträtt för sitt arbete i Huken:s VVO.

§25. Försäkring obligatorisk för alla deltagare med jakträttsbevis.

§26. Skjutprov uppvisas, inget kompetenskrav, Kontrollant styrelseledamot.

§27. Skjutning vid slaktboden den 8/9 - 2018. Kl.09.00. Kontrollant styrelseledamot.

§28. Arbetsdag, pass klara före jakten, utföres av utsättare.
      


3(3)

§29. Markägare som ej själv deltager i älgjakten äger rätt att sätta en i sitt ställe. Lagfaren ägares
        barn och mågar, sonhustrur får söka jaktbevis som delägare. 300:-


§30. Justerat protokoll skall anslås på anslagstavlan vid slaktboden senast den 8/9 - 2018.


§31. Erik Andreasson får bruka slaktboden som lagringsplats under 2018-2019.  500 kr/år.

§32. Hukens VVO jaktstämma beslutade att. Rovdjursjakt, björn, varg, järv eller lo skall bedrivas
       som områdesjakt. Stämman beslutar om ett fritt antal kostnadsfria gästkort i samband med
       jakt på stora rovdjur. Villkoret för sådana gästkort  är att den som nyttjar det antingen
      deltager i en tillsammans med vårt viltvårdsområde samordnad jakt med angränsande jaktlag
      eller att jakten har påbörjats på eget jaktområde där han/hon har jakträtt. En förutsättning för
      det senare alternativet är att motsvarande beslut tagits av det viltvårdsområde där jägaren
      påbörjat jakten och att den som jagar anmäler till kontaktperson när han/hon passerar gränsen
      till viltvårdsområdet.
    (Gästkorten beställes med SMS till Björn Fredriksson. Tel 070-3382031. Kostnadsfritt.)


§33. Tilldelning älg, avskjutning för 2018. Inte klart från BÄSO.

§34. Nils-Erik Einarsson har sagt upp avtalet på slaktboden fastigheten Huken 1:39 som utgår
        den 2020-07-01.

§34. Närvarande: Björn Fredriksson, Johan Fredriksson, Erik Andreasson, Krister Davidsson,
        Anders Fredriksson, Henrik Holmkvist, Anton Fredriksson, Kristoffer Fredriksson,
        Börje Gustavsson.
       

§35. Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet den 25 augusti 2018
……………………………………
Sekreterare Börje Gustavsson

…………………………………….                            …………………………………………….
Justerare  Anders Fredriksson                                                    Justerare  Johan Fredriksson

fredag, juli 27, 2018

Jaktstämma Hukens VVO 2018.HUKENS VVO
kallar till ordinarie jaktstämma Lördagen den 25 augusti 2018 kl.10.00 vid slaktboden.
Sedvanliga ärenden.

Välkomna önskar styrelsen.

27.08.2018.
Lars Börje G.